S50C được sử dụng trong khuôn nhựa, khuôn dập lạnh và các loại đế khuôn